Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với quần chúng ưu tú (Công đoàn) File đính kèm
2 Tổng hợp ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và của các tổ chức đoàn thể nơi làm việc (kèm theo ý kiến của từng tổ chức) File đính kèm
3 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của chi bộ cơ sở) File đính kèm
4 Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên File đính kèm
5 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của cấp ủy) File đính kèm
6 Quyết định kết nạp của Ban Thường vụ
7 Mục lục hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức File đính kèm
8 Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị File đính kèm
9 Bản nhận xét đảng viên dự bị File đính kèm
10 Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị File đính kèm