Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức) File đính kèm
2 Ý kiến nhận xét của đại diện tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị File đính kèm
3 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị (Đoàn thanh niên) File đính kèm
4 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức File đính kèm
5 Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức File đính kèm
6 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng bộ cơ sở File đính kèm
7 Quy trình công tác phát triển Đảng File đính kèm
8 Quyết định chuyển đảng chính thức của Ban Thường vụ
9 Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên File đính kèm
10 Lời tuyên thệ của đảng viên 03/09/2019 File đính kèm