Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Nhiệm vụ và quyền của đảng viên File đính kèm
2 Quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng File đính kèm
3 Mẫu tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng File đính kèm
4 Quy trình bổ sung cấp ủy File đính kèm
5 Mẫu sơ lược lý lịch cán bộ File đính kèm
6 Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW (02/01/2020) của Bộ Chính trị File đính kèm
7 Mẫu Phiếu nhận xét cán bộ, đảng viên của Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW File đính kèm