Thứ ba, ngày 16/07/2024

Mẫu văn bản hành chính

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Mẫu tờ trình File đính kèm
2 Mẫu quyết định File đính kèm
3 Mẫu báo cáo File đính kèm
4 Mẫu công văn TTXVN File đính kèm
5 Mẫu công văn của đơn vị File đính kèm
6 Mẫu công văn của BCĐ và Hội đồng File đính kèm
7 Mẫu quy chế File đính kèm
8 Mẫu quy chế, quy định File đính kèm
9 Mẫu Đề nghị Cấp vật tư và Dịch vụ kỹ thuật 28/09/2017 File đính kèm
10 Mẫu công văn xin làm thẻ bổ sung File đính kèm