Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
439/KH-TTX 25/04/2023 Kế hoạch thông tin về chuyển đổi số quốc gia.
207/TCCB 21/04/2023 Công văn về việc đăng ký chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Hoa Kỳ.
188/TCCB 14/04/2023 Công văn về việc kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp đồng năm 2023.
09/QĐ-TTX 07/04/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai năm dữ liệu (thực hiện ĐA 06) của Thông tấn xã Việt Nam năm 2023.
101/TB-VP 03/04/2023 Thông báo về việc phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè
129/TCCB 29/03/2023 Công văn về việc thu thập số căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ mail phục vụ việc triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.
102/TCCB 22/03/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.
103/TCCB 22/03/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính
105/TCCB 22/03/2023 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng TTXVN.
0/0 16/03/2023 Phòng chống bệnh cúm A/H5N1