Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1134/TTX-KHTC 19/11/2021 Công văn về việc xây dựng Chương trình thực hành THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của TTXVN.
1133/TTX-KHTC 19/11/2021 Công văn về việc đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.
1121/HĐPBGDPL 16/11/2021 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
420/TB-VP 16/11/2021 Thông báo về việc xây dựng bản dự kiến Danh mục hồ sơ hiện hành và mở hồ sơ công việc năm 2022.
1111/TTX-KHTC 15/11/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 60/NĐ-CP.
861/QĐ-TTX 09/11/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021-2026.
27/QĐ-TTX 09/11/2021 Quyết định quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của TTXVN.
1088/HD-TTX 09/11/2021 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021.
1090/HD-TTX 09/11/2021 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp của TTXVN năm 2021.
400/VP 08/11/2021 Công văn v/v tổ chức khám sức khỏe cho CCVC&NLĐ năm 2021.