Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
ĐUTTX-NDSHCB 01/12/2022 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2022
540-CV/ĐU 30/11/2022 V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XIII
541-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
542-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
543-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
544-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
545-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
546-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
547-CV/ĐU 30/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt Kết luận số 45-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
539-CV/ĐU 23/11/2022 V/v triệu tập dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị