Thứ năm, ngày 30/03/2023

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
614-CV/ĐU 23/03/2023 về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023
613-CV/ĐU 22/03/2023 Về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
332-KH/ĐU 20/03/2023 Về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
612-CV/ĐU 20/03/2023 Về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023
606-CV/ĐU 16/03/2023 Về việc quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 01-HD/UBKTĐUK của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan TW
603-CV/ĐU 10/03/2023 Về việc báo cáo sơ kết công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.
25/HD-CĐTTX 08/03/2023 Hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân năm 2023.
26/KH-CĐTTX 08/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí năm 2023.
599-CV/ĐU 08/03/2023 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
600-CV/ĐU 08/03/2023 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí