Thứ ba, ngày 19/10/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
234-CV/ĐU 12/10/2021 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
235-CV/ĐU 12/10/2021 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 03-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
239-TB/ĐU 12/10/2021 Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021
230-CV/ĐU 08/10/2021 V/v triệu tập hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
107/CĐTTX 07/10/2021 Công văn về việc phổ biến sách điện tử về phòng chống dịch bệnh Covit-19.
225-CV/ĐU 07/10/2021 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
226-CV/ĐU 07/10/2021 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
227-CV/ĐU 07/10/2021 V/v dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2021
229-CV/ĐU 07/10/2021 V/v xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
224-CV/ĐU 06/10/2021 V/v triển khai hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận