Thứ bảy, ngày 21/07/2018

Tổ chức cán bộ

Trong tháng 5/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức và nhân sự của ngành

Trong tháng 4/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức và nhân sự của ngành:

Trong tháng 3/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 02/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức và nhân sự:

Trong tháng 12/2017 và tháng 01/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức, nhân sự của ngành:

Trong tháng 11/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức, nhân sự của ngành:

Trong tháng 10/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác tổ chức, nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 9/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 8/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 7/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau: