Thứ sáu, ngày 25/05/2018

Tổ chức cán bộ

Trong tháng 02/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức và nhân sự:

Trong tháng 12/2017 và tháng 01/2018, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức, nhân sự của ngành:

Trong tháng 11/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định sau về công tác tổ chức, nhân sự của ngành:

Trong tháng 10/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác tổ chức, nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 9/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 8/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 7/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 5 và 6/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác nhân sự của ngành như sau:

Trong tháng 5/2017, Tổng giám đốc TTXVN đã ký các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự của ngành như sau:

Tổng giám đốc TTXVN vừa có các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự của cơ quan như sau: