Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh thế toàn ngành; quản lý kinh tế -tài chính, ngân sách được cấp, đầu tư, tài sản công, kế toán, tài vụ, thống kê kinh tế trong toàn ngành và thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp của mình.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt- Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38262853
Máy fax : (+84 24) 39331367
Email : vnakhtv@hn.vnn.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban ĐTCQ: 2233; Email: dungnt@vnanet.vn;
Trần Thị Hồng An Phó trưởng ban ĐTCQ: 2213; Email: antth@vnanet.vn;
Hà Trung Kiên Kế toán trưởng kiêm ĐTCQ: Email: kienht@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
Hoàng Anh Tuấn Trưởng phòng ĐTCQ: 2233; Email: hatvna@gmail.com; tuanha@vnanet.vn;
Trần Phương Nam Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3387; Email: phuongnam.vna@gmail.com; namtp@vnanet.vn;
PHÒNG TÀI VỤ - SỰ NGHIỆP
Hà Trung Kiên Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: kienht@vnanet.vn;
PHÒNG TÀI VỤ - XUẤT BẢN
Vũ Duy Vĩnh Trưởng phòng ĐTCQ: 2212; Email: vinhvd-tvxb@vnanet.vn;
Ngô Lan Anh Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2212; Email: ngolananh@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Tuyết Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2212; Email: tuyetnt-tvxb@vnanet.vn;
PHÒNG TÀI VỤ - NGOÀI NƯỚC
Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng ĐTCQ: 2271; Email: taivunn1@vnanet.vn; phuonganh@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Xuân Hương Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2271; Email: huongntx@vnanet.vn;