Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng bằng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số có chữ viết nhằm góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38251280
Máy fax : (+84 24) 38262185
Email : baoanhdantocmiennui@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Trọng Chính Phó tổng biên tập phụ trách ĐTCQ: 3265; Email: trongchinhphoto@yahoo.com; trongchinh@vnanet.vn;
Đinh Quang Dũng Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3329; Email: dqd1975@gmail.com; dinhquangdung@vnanet.vn;
Nguyễn Tuấn Long Phó tổng biên tập ĐTCQ: 3428; Email: ngankhanhnguyentran@gmail.com; tuanlong@vnanet.vn;
PHÒNG PHÓNG VIÊN
Trần Hoàng Tâm Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3329; Email: Memoryvh@gmail.com;
PHÒNG ĐIỆN TỬ
Đinh Quang Dũng Trưởng phòng ĐTCQ: 3329; Email: dqd1975@gmail.com; dinhquangdung@vnanet.vn;
Nguyễn Thị Thu Hải Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2335; Email: thuhaivna@gmail.com;
PHÒNG TRỊ SỰ
Cư Minh Liên Trưởng phòng ĐTCQ: 3329; Email: cuminhlien@gmail.com; liencm@vnanet.vn;
PHÒNG THƯ KÝ BIÊN TẬP
Nguyễn Tuấn Long Trưởng phòng ĐTCQ: 3428;
Tưởng Chí Cường Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3329; Email: chicuongttx@gmail.com;
Trần Quyết Thắng Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: bopthang@gmail.com;
PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TPHCM