Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc TTXVN có chức năng đại diện cho TTXVN tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và 05 tỉnh Tây Nguyên; đồng thời được Tổng Giám đốc TTXVN ủy quyền quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trưởng của Ngành về công tác thông tin và các mặt công tác khác trên địa bàn quản lý;

Địa chỉ : Số 28 Lê Thánh Tôn -TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : 0236.3817665
Máy fax : 0236.3822046
Email : vpdanang@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Ngô Anh Văn Giám đốc ĐTCQ: 0236.3812795 ; 0913438025
ĐTNR: 0236.3987699
Email: vanna@vnanet.vn ngoanhvanttxvn@gmail.com
Nguyễn Việt Dũng Phó giám đốc ĐTCQ: 0236.3849483; 0913446448
ĐTNR:
Email: dungnv@vnanet.vn
Nguyễn Quốc Viễn Phó giám đốc ĐTCQ: 0236.3840912; 0905174326
ĐTNR: 0236.3633640
Email: viennq@vnanet.vn quocvienttxvn@yahoo.com
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Ngọc Nhân Phó trưởng phòng phụ trách ĐTCQ: 0905037766
ĐTNR: 0236.3811638
Email: nhannn@vnanet.vn nguyenngocnhanttx@gmail.com
Phạm Thị Thủy Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3817665; 0902424027
ĐTNR: 0236.3987699
Email: thuypt@vnanet.vn phamthithuyttxvn@gmail.com
Ngô Xuân Tú Tổ trưởng ĐTCQ: 0905 117 626
ĐTNR: 0236.3614220
Email:
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đồng Thị Tuyết Lan Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3895190; 0788570782
ĐTNR: 0236.3822465
Email:
Vương Quốc Anh Tiến Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3895190; 0905022522
ĐTNR: 0236.3841806
Email: quoctienttxvn@gmail.com quoctienttxvn@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ CQTT
PHÒNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Văn Sang Trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3837194; 0976315189
ĐTNR:
Email: sangnv@vnanet.vn ptttdn.ttxvn@gmail.com
Hồ Thị Sự Phó trưởng phòng ĐTCQ: 0236.3826429; 0914889406
ĐTNR: 0236.3766672
Email: suht@vnanet.vn suttxvn@gmail.com
TRUNG TÂM IN
Đỗ Đức Toàn Trưởng trung tâm ĐTCQ: 0236.3849595; 0908841257
ĐTNR: 0236.3814173
Email: toandd@vnanet.vn toanttxdn@gmail.com
Nguyễn Khoa Hiến Phó trưởng trung tâm ĐTCQ: 0236.3817825; 0905758057
ĐTNR: 0236.3531795
Email: hiennk@vnanet.vn khoahienttxdn@gmail.com
Vũ Hồng Hà Tổ trưởng ĐTCQ: 0914112034
ĐTNR:
Email: vuhongha111973@gmail.com vuhongha111973@gmail.com
Nguyễn Thanh Sơn Tổ trưởng ĐTCQ: 0908222191
ĐTNR: 0236.3849595
Email: sonttxgraphic@gmail.com sonttxgraphic@gmail.com
Hoàng Thanh Tú Tổ trưởng ĐTCQ: 0905188981
ĐTNR:
Email: anhtuttx@gmail.com anhtuttx@gmail.com
TRUNG TÂM ẢNH
Phạm Phú Nhẫn Phó trưởng trung tâm ĐTCQ: 0236.3840611; 0905012738
ĐTNR: 0236.3614413
Email: nhanpp@vnanet.vn nhandienphong@yahoo.com