Thứ ba, ngày 16/07/2024

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Trung tâm phát triển truyền thông Thông tấn

Thực hiện chức năng tiếp thị, phát hành các sản phẩm thông tin, các dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm, loại hình thông tin của TTXVN ở trong và ngoài nước; thực hiện các hoạt động xã hội, tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiêt - Hà Nội
Số điện thoại : (+84 24) 38254997
Máy fax : (+84 24) 39331009
Email : trungtamtruyenthong.ttxvn@gmail.com

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Bùi Minh Thu Giám đốc ĐTCQ: 3245; Email: minhthuvna@vnanet.vn;
Phạm Quang Ngãi Phó giám đốc ĐTCQ: Email: phamquangngai@gmail.com; phamquangngai@vnanet.vn;
PHÒNG PHÁT HÀNH
Nguyễn Nam Hùng Trưởng phòng ĐTCQ: 2203; Email: namhungnguyenttx@gmail.com; namhungnguyenttx@vnanet.vn;
Lê Doãn Đạt Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2203; Email: ledatttx@gmail.com; ledatttx@vnanet.vn;
PHÒNG TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Xuân Trường Trưởng phòng ĐTCQ: 3245; Email: truong2000@gmail.com; truong2000@vnanet.vn;
Lê Thị Nguyệt Minh Phó trưởng phòng ĐTCQ: Email: nguyetminhttx@gmail.com; lenguyetminh@vnanet.vn;
PHÒNG TỔNG HỢP
Thái Thị Hảo Nhạn Phó trưởng phòng phụ trách ĐTCQ: 2200; Email: chivna33@gmail.com; chivna33@vnanet.vn;
PHÒNG KẾ TOÁN
Lê Thanh Nga Trưởng phòng ĐTCQ: 3395; Email: ngaktvna@gmail.com; ngaktvvna@vnanet.vn;
Hoàng Thị Huyền Phó trưởng phòng ĐTCQ: 3395; Email: hoanghuyenvna@gmail.com; hoanghuyenvna@vnanet.vn;
Phạm Hồng Vân Phó trưởng phòng ĐTCQ: 2211; Email: phamhongvanvna@gmail.com; phamhongvanvna@vnanet.vn;