Thứ sáu, ngày 18/09/2020

Lịch sử dụng phòng họp

Thời gian Đơn vị sử dụng Nội dung Phòng họp
Thứ Hai
14/09/2020
Thứ Ba
15/09/2020
Thứ Tư
16/09/2020
16/09/2020 14:00 Báo Thể thao và Văn hóa; họp Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Năm
17/09/2020
17/09/2020 14:00 Văn phòng Đảng ủy; họp ban thường vụ Phòng họp Giao ban (P.318 - 5LTK)
Thứ Sáu
18/09/2020
18/09/2020 10:00 Phòng Tổng hợp - Pháp chế; họp chi bộ Phòng họp Hoa Mai (P.214 - 5LTK)
Thứ Bảy
19/09/2020
Chủ Nhật
20/09/2020
Có 3 cuộc họp trong tuần