Thứ tư, ngày 24/07/2024

Sổ tay phóng viên

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 6)


(21/10/2016 14:11:56)

1. Hỏi:  Điều kiện để được xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì? 2. Hỏi: Việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định như thế nào?

1. Hỏi:  Điều kiện để được xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì?
* Trả lời:
Điều 45, Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử như sau:
            1. Việc xuất bản điện tử phải do nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện và phải tuân theo quy định của Luật này.
            Nhà xuất bản thực hiện xuất bản điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:
            - Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật để điều hành và quản lý quá trình xuất bản điện tử;
            - Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;
            - Có tên miền internet Việt Nam theo quy định của pháp luật để thực hiện xuất bản điện tử trên Internet;
            - Có đăng ký hoạt động xuất bản điện tử với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
            2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có đủ các điều kiện sau đây:
            - Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật để điều hành và quản lý quá trình phát hành xuất bản phẩm điện tử;
            - Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm;
            - Có tên miền Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet;
            - Có đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
2. Hỏi: Việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam được quy định như thế nào?
* Trả lời:
Điều 28, Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam như sau:
            1. Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành. Việc nộp lưu chiểu xuất bản phẩm được thực hiện theo quy định sau đây:
            - Nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản phải nộp ba bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản;
            - Cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản phải nộp hai bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và một bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì nộp một bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, một bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông;
            - Đối với xuất bản phẩm tái bản không sửa chữa, bổ sung thì nộp một bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường hợp có sửa chữa, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
            - Xuất bản phẩm có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật thì chỉ nộp tờ khai lưu chiểu;
            - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục nộp xuất bản phẩm lưu chiểu.
            2. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp ba bản cho Thư viện Quốc gia; trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản./.

Theo Phòng Tổng hợp Pháp chế

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 5) (21/10/2016 14:11:45)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 4) (21/10/2016 14:11:29)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 3) (21/10/2016 14:11:14)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 2) (21/10/2016 14:10:19)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 1) (14/10/2016 14:17:50)

Tác nghiệp trong lũ dữ (10/10/2016 16:23:16)

Trải nghiệm ở Olympic Rio 2016 (10/10/2016 16:18:16)

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp  (06/10/2016 09:24:04)

Tôi học đứng trước máy quay truyền hình  (04/10/2016 10:59:18)

Thẻ căn cước công dân được cấp từ năm 2016 (14/06/2016 14:36:02)