Thứ tư, ngày 24/07/2024

Sổ tay phóng viên

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 9)


(03/11/2016 14:06:38)

1. Hỏi: Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Xin hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có những quyền và nghĩa vụ gì?

GĐPL VỀ LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ XUẤT BẢN
 
1.  Hỏi: Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định như thế nào?
* Trả lời: Điều 14, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được tổ chức thành các gói dịch vụ và dịch vụ được quy định như sau:
          1. Gói dịch vụ cơ bản là gói dịch vụ bao gồm các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của Nhà nước mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải cung cấp đến thuê bao và phải được thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Cụ thể:
          a) Các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia phải cung cấp đến tất cả các thuê bao;
          b) Các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương phải được cung cấp đến các thuê bao truyền hình trả tiền trên địa phương nơi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo địa bàn hành chính, trừ trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền sử dụng công nghệ truyền dẫn phát sóng không có khả năng chèn hoặc thay thế kênh chương trình;
          c) Điểm nhận tín hiệu kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp nội dung và đơn vị cung cấp dịch vụ lấy từ Tổng khống chế của đơn vị cung cấp nội dung hoặc từ một địa điểm có vị trí thuận lợi, gần nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật, do đơn vị cung cấp nội dung chịu trách nhiệm để bảo đảm chất lượng tín hiệu và tiết kiệm chi phí truyền dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ.
          2. Gói dịch vụ nâng cao là gói dịch vụ có các kênh chương trình trong nước và kênh chương trình nước ngoài do đơn vị cung cấp dịch vụ quyết định.
          3. Gói dịch vụ theo yêu cầu là gói dịch vụ có nội dung theo yêu cầu của thuê bao, gồm các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình của các đơn vị cung cấp nội dung và các nội dung hình ảnh, âm thanh khác có bản quyền hợp pháp được biên tập bởi đơn vị cung cấp nội dung.
          4. Các dịch vụ giá trị gia tăng cung cấp kèm theo dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị cungcấp nội dung chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giá trị gia tăng.
2. Hỏi: Xin hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có những quyền và nghĩa vụ gì?
* Trả lời: Điều 10, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:
          1. Quyền của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:
          - Được chủ động lựa chọn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài, nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng để cung cấp trên các gói dịch vụ;
          - Được sử dụng thiết bị chuyên dụng để cài đặt tên, biểu tượng nhận dạng dịch vụ trên các kênh chương trình truyền hình của các gói dịch vụ phù hợp quy định tại Điều 23 Nghị định này;
          - Được chủ động lựa chọn đơn vị có mạng viễn thông phù hợp để cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trong trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không có mạng viễn thông;
          - Được áp dụng công nghệ kỹ thuật phù hợp với loại hình dịch vụ để cung cấp tính năng tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Việt bằng âm thanh hoặc phụ đề do đơn vị được cấp Giấy phép biên tập chương trình, kênh chương trình nước ngoài thực hiện.
          2. Nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:
          - Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý nội dung thông tin và bảo vệ sở hữu bản quyền nội dung chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình và các nội dung khác trên dịch vụ;
          - Chấp hành các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí, giá và hợp đồng cung cấp dịch vụ;
          - Chấp hành các quy định trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được cấp;
          - Chấp hành chế độ báo cáo nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương theo quy định;
          - Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có mạng viễn thông chấp hành các quy định về sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về viễn thông;
          - Không được cung cấp, thử nghiệm cung cấp các kênh chương trình ngoài danh mục đã được cấp đăng ký trên dịch vụ dưới mọi hình thức;
          - Không được mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền dưới mọi hình thức;
          - Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Tổng hợp Pháp chế

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 8) (21/10/2016 14:53:07)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 7) (21/10/2016 14:12:03)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 6) (21/10/2016 14:11:56)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 5) (21/10/2016 14:11:45)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 4) (21/10/2016 14:11:29)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 3) (21/10/2016 14:11:14)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 2) (21/10/2016 14:10:19)

Giải đáp Pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền hình (số 1) (14/10/2016 14:17:50)

Tác nghiệp trong lũ dữ (10/10/2016 16:23:16)

Trải nghiệm ở Olympic Rio 2016 (10/10/2016 16:18:16)