Thứ tư, ngày 24/07/2024

Tin trong ngành

Ra mắt cuốn sách ảnh 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018


(04/06/2018 07:23:37)

Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản cuốn sách “70 năm thi đua yêu nước 1948-2018”


Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, TTXVN phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản cuốn sách ảnh 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018.

Cuốn sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh cùng một số tư liệu và bài viết, tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015).

Sách gồm 5 phần tương ứng với 5 thời kỳ phát triển: Thi đua yêu nước trong kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954); trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1975); trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1976 - 1985); trong thời kỳ đầu đổi mới (1986 - 2000) và trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (2001 - 2018).

Cuốn sách 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018 đã tổng kết những bài học kinh nghiệm và thành quả của phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ấn phẩm góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, là hoạt động có ý nghĩa trong thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc gì cũng phải thi đua; thi đua gắn liền với mỗi con người, gắn liền với công việc hằng ngày. Người đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Kể từ đó, ngày 11/6 hằng năm trở thành “Ngày thi đua yêu nước”.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước nở rộ khắp các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Từ phong trào thi đua kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi; thi đua khôi phục và phát triển kinh tế; thi đua chống Mỹ cứu nước đến phong trào vừa sản xuất, vừa chiến đấu... Các phong trào thi đua phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

Bước sang thời kỳ đổi mới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Từ phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,… do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các ngành, đoàn thể tổ chức và phát động đã và đang được nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong cả nước. Thi đua yêu nước đã đem lại nhiều thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
 

Theo Nội san thông tấn số 5/2018

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (01/06/2018 13:33:16)

Đoàn nhà báo Lào thăm và làm việc tại TTXVN (01/06/2018 12:58:51)

Khai mạc Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước" (28/05/2018 11:44:41)

TTXVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác  (24/05/2018 10:30:06)

TTXVN giành nhiều giải tại Hội khỏe quận Hoàn Kiếm (18/05/2018 15:02:53)

Trao Giải báo chí TTXVN 2017: Phát hiện nhiều cây bút, tay máy xuất sắc (18/05/2018 14:56:57)

Nâng cao vai trò thông tin đối ngoại, quảng bá Việt Nam ra thế giới (16/05/2018 16:02:40)

TTXVN đoạt ba giải báo chí khoa học và công nghệ năm 2017  (16/05/2018 10:28:02)

Trang trọng Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày báo Tin tức ra số đầu tiên (15/05/2018 10:16:22)

Chặng đường 50 năm và mối quan hệ giữa KPL và TTXVN (10/05/2018 09:44:21)