Thứ ba, ngày 16/07/2024

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hội nghị tập huấn sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản.


(30/05/2019 13:48:26)

Tài liệu bao gồm:

  1. Giới thiệu chứng thư số, chữ ký số
  2. Giới thiệu phần mềm Quản lý văn bản
  3. Giới thiệu sử dụng ký số và liên thông văn bản