Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 283-CV/ĐU
Ngày ban hành 17/11/2021
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 46-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 16/11/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới)
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 284-CV/ĐU - V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 (17/11/2021 15:15:06)

Văn bản số 116/CĐTTX - Công văn v/v triển khai Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động. (12/11/2021 11:16:04)

Văn bản số 117/CĐTTX - Công văn v/v triển khai Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động. (12/11/2021 11:17:56)

Văn bản số 282-CV/ĐU - V/v tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên" (12/11/2021 14:12:19)

Văn bản số 27-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (12/11/2021 16:36:27)

Văn bản số 278-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiễm, từ chức đối với cán bộ (10/11/2021 16:31:39)

Văn bản số 115/CĐTTX - Công văn v/v tổng kết công tác công đoàn 2021 và hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng công đoàn năm 2022. (11/11/2021 10:56:33)

Văn bản số 280-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (12/11/2021 08:56:08)

Văn bản số 266-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (01/11/2021 16:13:00)

Văn bản số 267-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai nội dung Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. (01/11/2021 16:18:28)