Thứ năm, ngày 07/07/2022

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 444-CV/ĐU
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 443-CV/ĐU - V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (08/06/2022 11:33:07)

Văn bản số 441-HD/ĐU - Hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (07/06/2022 17:04:10)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2022 (31/05/2022 17:49:15)

Văn bản số 437-CV/ĐU - Về công tác nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (31/05/2022 09:14:42)

Văn bản số 427-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới (24/05/2022 11:45:39)

Văn bản số 424-CV/ĐU - Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (19/05/2022 10:12:45)

Văn bản số 420-CV/ĐU - V/v phổ biến Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (13/05/2022 18:51:35)

Văn bản số 419-HD/ĐU - Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 (12/05/2022 10:09:55)

Văn bản số 417-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (10/05/2022 15:40:29)

Văn bản số 418-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (10/05/2022 15:41:27)