Thứ tư, ngày 24/07/2024

Chính phủ điện tử

Số ký hiệu 14/QĐ-TTX
Ngày ban hành 22/08/2018
Người ký Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 1.0
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 37/QĐ-TTX - Quyết định Ban hành Bộ mã định danh các đơn vị sử dụng trong hệ thống liên thông văn bản của Chính phủ (05/10/2016 16:31:02)

Văn bản số 10/2016/TT-BTTTT - Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (05/10/2016 16:24:29)

Văn bản số 225/QĐ-TTg - Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (06/10/2016 10:37:42)

Văn bản số 1819/QĐ-TTg - Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 (06/10/2016 10:41:34)

Văn bản số 36a/NQ-CP - Nghị quyết về chính phủ điện tử (05/10/2016 15:59:05)

Văn bản số 11/2015/TT-BTTTT - Thông tư quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp (06/10/2016 10:34:50)

Văn bản số 15/CT-TTg - Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (28/12/2016 14:35:58)

Văn bản số 43/2011/NĐ-CP - Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (28/12/2016 14:32:29)

Văn bản số 64/2007/NĐ-CP - Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (28/12/2016 12:25:45)