Thứ ba, ngày 25/06/2024

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức, phiên âm, viết hoa trong các văn bản công tác đảng 17/06/2022 File đính kèm
2 Quy trình chuyển sinh hoat đảng 17/06/2022 File đính kèm
3 Quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng 17/06/2022 File đính kèm
4 Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng 17/06/2022 File đính kèm
5 Quy trình phát và quản lý thẻ đảng viên 17/06/2022 File đính kèm
6 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên 29/05/2023
File đính kèm 1
7 Quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức 17/06/2022
File đính kèm 1
8 Mẫu công văn cử đi học lớp cảm tình Đảng File đính kèm
9 Lời tuyên thệ của đảng viên 03/09/2019 File đính kèm
10 Nhiệm vụ và quyền của đảng viên File đính kèm