Thứ ba, ngày 25/01/2022

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Biểu mẫu về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp 12/02/2020 File đính kèm
2 Biểu mẫu về quy trình nhân sự cấp ủy các cấp 12/02/2020 File đính kèm
3 Quy trình công tác phát triển Đảng và chuyển Đảng chính thức File đính kèm
4 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng và lý lịch đảng viên File đính kèm
5 Mẫu công văn cử đi học lớp cảm tình Đảng File đính kèm
6 Mục lục hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng viên File đính kèm
7 Đơn xin vào Đảng File đính kèm
8 Lý lịch của người xin vào Đảng (theo quyển in sẵn)
9 Giấy giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng File đính kèm
10 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (Đoàn thanh niên) File đính kèm