Thứ ba, ngày 28/01/2020

Mẫu văn bản Đảng

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử 05/05/2017 File đính kèm
2 Hồ sơ đại hội 05/05/2017 File đính kèm
3 Mẫu biên bản đại hội 05/05/2017 File đính kèm
4 Mẫu dự thảo nghị quyết đại hội 05/05/2017 File đính kèm
5 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu phó bí thư 05/05/2017 File đính kèm
6 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu bí thư 05/05/2017 File đính kèm
7 Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cấp ủy 05/05/2017 File đính kèm
8 Mẫu phiếu bầu phó bí thư (không có số dư) 05/05/2017 File đính kèm
9 Mẫu phiếu bầu phó bí thư (có số dư) 05/05/2017 File đính kèm
10 Mẫu phiếu bầu bí thư (không có số dư) 05/05/2017 File đính kèm