Thứ tư, ngày 04/08/2021

BAN LÃNH ĐẠO
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM


Đồng chí: Đinh Đăng Quang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 19/04/1962
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024.38242691

Đồng chí: Vũ Việt Trang

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 16/10/1969
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39411711

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hùng

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TTXVN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TTXVN
Sinh ngày: 5/8/1970
Quê quán: Hà Nội
Điện thoại CQ: 024. 39429709