Thứ ba, ngày 25/06/2024

Chính phủ điện tử
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/QĐ-TTX 31/03/2021 Quyết định ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 2.0
02/QĐ-TTX 07/04/2020 Quyết định ủy quyền cho Trung tâm Tin học thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký chuyên dùng Chính phủ
185/2019/TT-BQP 04/12/2019 Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
03/QĐ-TTX 27/02/2019 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam
01/QĐ-TTX 22/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam.
02/QĐ-TTX 22/01/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam.
17/QĐ-TTX 19/09/2018 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Thông tấn xã Việt Nam.
14/QĐ-TTX 22/08/2018 Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 1.0
37/QĐ-TTX 03/10/2016 Quyết định Ban hành Bộ mã định danh các đơn vị sử dụng trong hệ thống liên thông văn bản của Chính phủ