Thứ ba, ngày 24/09/2019

Chính phủ điện tử
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
03/QĐ-TTX 27/02/2019 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam
01/QĐ-TTX 22/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam.
02/QĐ-TTX 22/01/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam.
17/QĐ-TTX 19/09/2018 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Thông tấn xã Việt Nam.
14/QĐ-TTX 22/08/2018 Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 1.0
37/QĐ-TTX 03/10/2016 Quyết định Ban hành Bộ mã định danh các đơn vị sử dụng trong hệ thống liên thông văn bản của Chính phủ
10/2016/TT-BTTTT 01/10/2016 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020