Thứ hai, ngày 22/04/2024

Biểu mẫu ISO

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 BM 07-01c Đăng ký sử dụng phòng họp tại số 21 Phạm Đình Hồ File đính kèm
2 BM 05-02 Mẫu báo cáo 6 tháng, năm đơn vị thông tin 10/04/2020 File đính kèm
3 BM 12-07 Phiếu mượn tài liệu File đính kèm
4 BM 05-04 Mẫu báo cáo 6 tháng, năm đơn vị chức năng 10/04/2020 File đính kèm
5 BM 06-06 Sổ theo dõi nghiệm thu sửa chữa tài sản File đính kèm
6 BM 06-07 Xác nhận kiểm tra tình trạng thiết bị cần sửa chữa File đính kèm
7 BM 06-08a Giấy đề nghị thu hồi tài sản File đính kèm
8 BM 06-11 Đề nghị mua hàng File đính kèm
9 BM 06-12 Đăng ký mua vé máy bay File đính kèm
10 BM 06-13 Biên bản giao nhận tài sản cố định File đính kèm