Thứ ba, ngày 25/06/2024

Mẫu văn bản hành chính

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Mẫu công văn xin cấp đổi thẻ File đính kèm
2 Mẫu công văn xin gia hạn thẻ File đính kèm
3 Mẫu công văn xin làm lại thẻ File đính kèm
4 Thông tư liên tịch File đính kèm
5 Thông tư của Bộ Trưởng File đính kèm
6 Tên các loại văn bản File đính kèm
7 Quyết định (Quy định trực tiếp) File đính kèm
8 Quyết định (cá biệt) ( Quy định trực tiếp) File đính kèm
9 Quyết định (cá biệt) ( phê duyệt một văn bản khác) File đính kèm
10 Nghị quyết của Chính phủ File đính kèm