Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Mẫu văn bản hành chính

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 Nghị quyết của Chính phủ (02) File đính kèm
2 Nghị định của Chính phủ (Quy định trực tiếp) File đính kèm
3 Nghị định của Chính phủ (Ban hành điều lệ, quy chế) File đính kèm
4 Mẫu công văn khác (được ban hành hoặc phê chuẩn kèm theo quyết định) File đính kèm
5 Chỉ thị File đính kèm