Thứ năm, ngày 23/05/2024

Chính phủ điện tử
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2016/TT-BTTTT 01/10/2016 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết về chính phủ điện tử
11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Thông tư quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước