Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
877-CV/ĐU 03/04/2024 Về việc triệu tập dự Hội nghị Giao ban cấp ủy Quý I/2024
ĐUTTX-NDSHCB 29/03/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 04/2024
499-KH/ĐU 11/03/2024 Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
855-CV/ĐU 11/03/2024 Về việc báo cáo sơ kết công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024
854-CV/ĐU 07/03/2024 V/v cử đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối
ĐUTTX-NDSHCB 29/02/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 03 năm 2024
494-KH/ĐU 26/02/2024 Về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
495-KH/ĐU 26/02/2024 Về việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
496-KH/ĐU 26/02/2024 Về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
845-CV/ĐU 22/02/2024 Về việc triệu tập Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư