Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
846-CV/ĐU 22/02/2024 Về việc triển khai Kế hoạch Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Cuộc thi cấp Trung ương) lần thứ Tư, năm 2024
841-CV/ĐU 22/02/2024 Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
842-HD/ĐU 21/02/2024 Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
129-CV/UBKT 19/02/2024 Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
836-CV/ĐU 19/02/2024 Về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024
837-CV/ĐU 19/02/2024 Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2023
834-CV/ĐU 07/02/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
832-CV/ĐU 05/02/2024 V/v tham gia, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
825-CV/ĐU 31/01/2024 Về việc xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024
ĐUTTX-NDSHCB 31/01/2024 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2024