Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
425-CV/ĐU 15/01/2019 V/v triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018
ĐUTTXVN-NDSHCB 02/01/2019 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2019
421-CV/ĐU 02/01/2019 V/v xây dựng cam kết, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2019
417-HD/ĐU 25/12/2018 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam
414-CTr/ĐU 18/12/2018 Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
406-CV/ĐU 13/12/2018 V/v sao gửi Hướng dẫn số 75-HD/TW và các đề cương tuyên truyền
405-CV/ĐU 12/12/2018 V/v lưu ý khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và khen thưởng năm 2018
393-CV/ĐU 03/12/2018 V/v triệu tập Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
394-CV/ĐU 03/12/2018 V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng , nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019
ĐUTTXVN-NDSHCB 29/11/2018 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2018