Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
799-CV/ĐU 02/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
800-CV/ĐU 02/01/2024 Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
ĐUTTX-TONGHOPXL-KT2023 29/12/2023 Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023
ĐUTTX-NDSHCB 29/12/2023 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2024
784-CV/ĐU 07/12/2023 Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. (Quy định này thay thế Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX)
781-CV/ĐU 04/12/2023 Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ TTXVN năm 2023
ĐUTTX-NDSHCB 30/11/2023 Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2023
778-CV/ĐU 30/11/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
777-HD/ĐU 28/11/2023 Hương dẫn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2023
775-CV/ĐU 27/11/2023 Về việc triệu tập hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII