Thứ bảy, ngày 21/05/2022

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban Chấp hành Công đoàn TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đinh Đăng Quang Chủ tịch 024.38242691
2 Võ Tuấn Anh Phó chủ tịch 024.39429711
3 Ngô Thanh Sơn Phó chủ tịch 024. 38255410
4 Cao Thị Mai Phượng Ủy viên Ban thường vụ 024.38248670
5 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên Ban thường vụ 024.39330447
6 Phan Văn Đông Ủy viên Ban thường vụ 028.39303272
7 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên 024.38255443
8 Đinh Quang Dũng Ủy viên 024.38251280
9 Vũ Hải Ủy viên
10 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên
11 Nguyễn Thái Hùng Ủy viên 0222.3820941
12 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711
13 Nguyễn Thị Hồng Minh Ủy viên
14 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826
15 Võ Thanh Sơn Ủy viên 024.32669858
16 Đỗ Thị Trang Ủy viên 024.38269745
17 Phạm Thị Tuyết Ủy viên 024.38261848
18 Phạm Quang Tuyến Ủy viên 024.39429720
19 Nguyễn Quốc Viễn Ủy viên 0236.3840912

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đỗ Mạnh Chiến Chủ nhiệm 024.39330447
2 Võ Thanh Sơn Phó chủ nhiệm 024.32669858
3 Lại Minh Đông Ủy viên 024.38242693
4 Nguyễn Thị Thu Hường Ủy viên 024.35576080
5 Đoàn Như Kính Ủy viên 024.39332875
6 Vũ Thị Thanh Vân Ủy viên 024.39411348
7 Ngô Thị Kim Anh Ủy viên 024.38254577

Văn phòng Công đoàn

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Phan Anh Tuấn
2 Phạm Văn Hưng Chánh văn phòng Công đoàn cơ quan 024.39429711
3 Nguyễn Thanh Tùng
4 Nguyễn Thanh Tùng
5 Nguyễn Thị Trà Vinh

Ban Tổ chức, Tuyên giáo

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đinh Đăng Quang Trưởng ban 024.38242691
2 Phan Văn Đông Phó trưởng ban 028.39303272
3 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên 024.39330447
4 Đỗ Thị Trang Ủy viên 024.38269745
5 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711

Ban Văn - Thể

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Ngô Thanh Sơn Trưởng ban 024. 38255410
2 Đinh Quang Dũng Ủy viên 024.38251280
3 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826
4 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711
5 Vũ Hải Ủy viên
6 Phan Anh Tuấn Ủy viên

Ban Tài chính

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826
2 Phạm Quang Tuyến Ủy viên 024.39429720
3 Nguyễn Thị Trà Vinh Ủy viên

Ban nữ công Công đoàn TTTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Cao Thị Mai Phượng Trưởng ban 024.38248670
2 Đỗ Thị Trang Phó trưởng ban 024.38269745
3 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên 024.38255443
4 Nguyễn Thị Hồng Minh Ủy viên
5 Phạm Thị Tuyết Ủy viên 024.38261848
6 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên
7 Nguyễn Thị Trà Vinh Ủy viên

Ban Thi đua Khen thưởng

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Võ Tuấn Anh Trưởng ban 024.39429711
2 Dương Thị Thanh Hoa Ủy viên
3 Phan Văn Đông Ủy viên 028.39303272
4 Phạm Văn Hưng Ủy viên 024.39429711
5 Nguyễn Thái Hùng Ủy viên 0222.3820941
6 Nguyễn Châu Phúc Ủy viên 028.39306826
7 Đỗ Mạnh Chiến Ủy viên 024.39330447

Ban thanh tra nhân dân TTXVN

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Đàm Danh Liêm Trưởng ban 024.39429712
2 Hoàng Hoài Thu Phó trưởng ban 024.39429707
3 Vũ Duy Vĩnh Ủy viên
4 Đoàn Như Kính Ủy viên 024.39330160
5 Nguyễn Thị Thọ Anh Ủy viên 024.37564994