Thứ bảy, ngày 21/05/2022

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Ban Chấp hành hội CCB

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Di động
1 Nguyễn Đỗ Cường Chủ tịch 024.38250710
2 Nguyễn Thế Sơn Phó chủ tịch 024.39332621
3 Trần Quốc Huy Phó chủ tịch 024.38255050
4 Nguyễn Văn Bằng Ủy viên 024.38259619
5 Vũ Văn Đạt Ủy viên 0228.3649405
6 Tô Quốc Hiệp Ủy viên 024.39331317
7 Nguyễn Chí Phúc Ủy viên 028.39304581
8 Lê Quang Sơn Ủy viên 024.39331132
9 Ngô Anh Văn Ủy viên 0236.3812795
10 Phan Anh Tuấn Ủy viên
11 Phạm Huy Cần Ủy viên