Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Mở cửa thư viện

Thư viện (thuộc Trung tâm Dữ kiện - Tư liệu của TTXVN)


(02/06/2008 14:38:11)

Thư viện (thuộc Trung tâm Dữ kiện - Tư liệu của TTXVN) hiện có khoảng một chục đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó một số cuốn của Nxb Thông tấn biên soạn và ấn hành phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xin giới thiệu với bạn đọc hai trong số các cuốn sách đó.

Cỳằ‘n sÃĂch õ€œNhỏằ¯ng mỏºâu chuýằ‡n vỏằ tỏºƠm gặ°ặĂng Ä‘ỏºĂo Ä‘ỏằâc Hỏằ“ ChÃư Minhõ€, do Ban tuyÃên giÃĂo Trung ặ°ặĂng, Trung tÃÂm Dỏằ¯ kiỏằ‡n-Tặ° liỏằ‡u và Nhà xỳºƠt bỏºÊn Thông tỏºƠn biÃên súºĂn và ỏºƠn hành, gỏằ“m 96 cÃÂu chuýằ‡n rỏºƠt mỏằ™c mỏºĂc, giỏºÊn dỏằ‹ và rỏºƠt Ä‘ỏằi thặ°ỏằng giỏằ¯a BÃĂc Hỏằ“ và nhỏằ¯ng ngặ°ỏằi có may mỏº¯n Ä‘ặ°ỏằÊc làm viỏằ‡c, gỏºĐn gÅâi, Ä‘ặ°ỏằÊc tiỏº¿p xúc vỏằ›i Ngặ°ỏằi trong công viỏằ‡c hàng ngày, Ä‘ặ°ỏằÊc Ngặ°ỏằi chỏằ‰ bỏºÊo, dỏºĂy dỏằ— ÃÂn cỏºĐn.

Cỳằ‘n sÃĂch Ä‘ặ°ỏằÊc Ban tuyÃên giÃĂo Trung ặ°ặĂng và Nxb Thông tỏºƠn biÃên súºĂn, dặ°ỏằ›i sỏằ± chỏằ‰ Ä‘ỏºĂo cỏằĐa Ban LÃÊnh Ä‘ỏºĂo TTXVN. Qua nhỏằ¯ng cÃÂu chuýằ‡n nhỏằ toÃĂt lÃên tặ° tặ°ỏằŸng, tÃơnh cỏºÊm, Ä‘ỏºĂo Ä‘ỏằâc cỏằĐa mỏằ™t lÃÊnh tỏằƠ cÃĂch mỏºĂng vÄâ Ä‘ỏºĂi, mỏằ™t ngặ°ỏằi cỏằ™ng sỏºÊn chÃÂn chÃưnh, Ä‘ỏằ“ng thỏằi cÅâng là mỏằ™t tỏºƠm gặ°ặĂng Ä‘ỏºĂo Ä‘ỏằâc mỏºôu mỏằ±c cỏằĐa mỏằ™t con ngặ°ỏằi bÃơnh dỏằ‹, gỏºĐn gÅâi, ai cÅâng có thỏằƒ hỏằc tỏºưp và noi theo. Có nhiỏằu cÃÂu chuýằ‡n liÃên quan Ä‘ỏº¿n nghỏằ bÃĂo và lỏằi dỏºĂy cỏằĐa BÃĂc vỏằ Ä‘ỏºĂo Ä‘ỏằâc cỏằĐa ngặ°ỏằi làm bÃĂo cÃĂch mỏºĂng nhặ° õ€œCÃÂu chuýằ‡n vỏằ bỏằ‘n bài bÃĂo cỏằĐa BÃĂc Hỏằ“õ€, trong đó có nhiỏằu kỏằã niỏằ‡m sÃÂu sỏº¯c cỏằĐa cÃĂc phóng viÃên TTXVN nhặ° õ€œLỏằi BÃĂc dỏºãn Thông tỏºƠn xÃÊõ€, õ€œLỏºĐn Ä‘ỏºĐu tiÃên Ä‘i viỏº¿t tin vỏằ BÃĂcõ€ cỏằĐa tÃĂc giỏºÊ Đinh Chặ°ặĂng; õ€œLỏºĐn Ä‘ỏºĐu tiÃên tôi Ä‘i viỏº¿t tin vỏằ Hỏằ“ ChỏằĐ tỏằ‹chõ€ cỏằĐa LÃê Tặ° Vinh; õ€œHỏºĂnh phúc phóng viÃênõ€ cỏằĐa LÃê Viỏằ‡t ThỏºÊo; õ€œNghe cho rÃà, suy cho kỏằạ, viỏº¿t cho đúngõ€, õ€œGhi chÃâp trong mỏằ™t chuýº¿n Ä‘i viỏº¿t tin vỏằ Hỏằ“ ChỏằĐ tỏằ‹chõ€ cỏằĐa Nguýằ…n ĐÃơnh Cao; õ€œBÃĂc Hỏằ“ và ngày Qỳằ‘c khÃĂnh 2-9õ€ cỏằĐa Nguýằ…n Tỏằư NÃên.

* Hiỏằn tài là nguyÃên khÃư qỳằ‘c gia. Trỏằng dỏằƠng nhÃÂn tài, chiÃêu hiỏằn Ä‘ÃÊi sÄâ vỏằ‘n là truýằn thỏằ‘ng tỏằ‘t Ä‘ỏºạp cỏằĐa dÃÂn tỏằ™c Viỏằ‡t Nam. Truýằn thỏằ‘ng này Ä‘ặ°ỏằÊc Hỏằ“ ChỏằĐ tỏằ‹ch nÃÂng lÃên thành tặ° tặ°ỏằŸng chiỏº¿n lặ°ỏằÊc và chÃưnh Ngặ°ỏằi Ä‘ÃÊ thỏằ±c hiỏằ‡n mỏằ™t cÃĂch rỏºƠt thành công trong tiỏº¿n trÃơnh cÃĂch mỏºĂng cỏằĐa dÃÂn tỏằ™c ta. Vỏằ›i tặ° tặ°ỏằŸng Ä‘ỏºĂi Ä‘oàn kỏº¿t dÃÂn tỏằ™c, tin ỏằŸ con ngặ°ỏằi, tin ỏằŸ nhÃÂn dÃÂn và khỏºÊ năng tiỏằm ỏºân ỏằŸ mỏằ—i con ngặ°ỏằi, vỏằ›i tÃơnh cỏºÊm chÃÂn thành, ChỏằĐ tỏằ‹ch Hỏằ“ ChÃư Minh Ä‘ÃÊ cỳằ‘n hút và trỏằng dỏằƠng rỏºƠt nhiỏằu ngặ°ỏằi tài năng, cÃĂc vỏằ‹ nhÃÂn sÄâ, trÃư thỏằâc vào công cỳằ™c kiỏº¿n thiỏº¿t và bỏºÊo vỏằ‡ nỏằn Ä‘ỏằ™c lỏºưp dÃÂn tỏằ™c. Trong lỏằi kÃêu gỏằi õ€œNhÃÂn tài và kiỏº¿n qỳằ‘cõ€ Ngặ°ỏằi viỏº¿t: õ€œNhÃÂn tài nặ°ỏằ›c ta dÃạ chặ°a nhiỏằu lỏº¯m, nhặ°ng nỏº¿u chúng ta khÃâo lỏằ±a chỏằn, khÃâo phÃÂn phỏằ‘i, khÃâo dÃạng thÃơ nhÃÂn tài ngày càng phÃĂt triỏằƒn, càng nhiỏằu thÃêmõ€. Húºãc trong Chỏằ‰ thỏằ‹ õ€œTÃơm ngặ°ỏằi tài Ä‘ỏằâcõ€, Ngặ°ỏằi nhỏºƠn mỏºĂnh: õ€œNặ°ỏằ›c nhà cỏºĐn phỏºÊi kiỏº¿n thiỏº¿t. Kiỏº¿n thiỏº¿t phỏºÊi có nhÃÂn tài. Trong sỏằ‘ 20 triỏằ‡u Ä‘ỏằ“ng bào chỏº¯c không thiỏº¿u ngặ°ỏằi có tài có Ä‘ỏằâcõ€. Hiỏằ‡n nay, tặ° tặ°ỏằŸng và nhỏằ¯ng bài hỏằc õ€œdÃạng ngặ°ỏằiõ€ cỏằĐa BÃĂc Hỏằ“ vỏºôn mang tÃưnh thỏằi sỏằ± sÃÂu sỏº¯c và chúng ta có thỏằƒ thỏºƠy lỏºĂi nhỏằ¯ng bài hỏằc đó trong cỳằ‘n õ€œBÃĂc Hỏằ“ cỏºĐu hiỏằn tàiõ€ cỏằĐa nhiỏằu tÃĂc giỏºÊ do Nxb Thông tỏºƠn phÃĂt hành.

Theo Nội san Thông tấn, số 5/2008