Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Thi tìm hiểu pháp luật

V/v Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021 của TTXVN


(06/12/2021 13:54:12)

"Xin mời bấm vào đây để xem nội dung"

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN