Thứ sáu, ngày 02/12/2022

Thi tìm hiểu pháp luật

Công bố danh sách tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2021" của TTXVN


(13/12/2021 15:25:19)

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN