Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Dự kiến cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV?


(05/04/2021 14:11:51)

Điều 4 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp Nhân dân trong Quốc hội khóa XV.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? (05/04/2021 14:11:25)

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)

Độ tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? (05/04/2021 14:09:32)

Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra? (29/03/2021 10:11:19)

Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không? (29/03/2021 10:08:41)

Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp? (29/03/2021 10:07:39)

Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ khi nào? (29/03/2021 09:59:11)

Người dân muốn đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ ở đâu? (15/03/2021 11:07:33)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì? (15/03/2021 11:06:31)

Mã số doanh nghiệp là gì? (15/03/2021 11:05:30)