Thứ ba, ngày 28/05/2024

Công khai ngân sách

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021


(03/02/2021 14:46:42)

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 2020   Số 163/QĐ-TTX 29/12/2020 QĐ số 163/QĐ-TTX
File  excel số liệu kèm theo