Thứ ba, ngày 11/08/2020

Công ty ITAXA

Thông báo người đại diện theo Pháp luật thực hiện công bố thông tin (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)


(23/08/2019 10:04:58)

Nội dung thông tin:


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019. (07/05/2019 11:56:19)

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp. (07/05/2019 11:55:11)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. (06/08/2018 16:21:02)

Báo cáo tài chính năm 2017. (06/08/2018 11:48:48)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. (06/08/2018 11:48:40)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất. (06/08/2018 11:48:32)

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của DN năm 2016. (06/08/2018 11:48:26)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2016. (06/08/2018 11:48:19)

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016. (06/08/2018 11:48:13)

Báo cáo tài chính năm 2016. (06/08/2018 11:48:04)