Thứ bảy, ngày 18/09/2021

Giải đáp pháp luật

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như thế nào?


(25/01/2021 10:19:50)

Theo khoản 1 điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định được tính theo công thức sau:
Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.
 
 

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Bộ luật Lao động quy định hình thức trả lương cho người lao động như thế nào? (25/01/2021 10:19:42)

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được hưởng những chế độ ưu đãi gì? (18/01/2021 14:35:53)

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng? (18/01/2021 14:35:46)

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng những chế độ ưu đãi gì? (18/01/2021 14:35:37)

Những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng? (18/01/2021 14:35:27)

Quy định đối với việc khóa, chấm dứt ngay hiệu lực sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm y tế đã tử vong? (11/01/2021 11:34:13)

Việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện như thế nào? (11/01/2021 11:34:07)

Quy định về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người? (11/01/2021 11:33:57)

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình được xác định thế nào? (11/01/2021 11:33:49)

Nhà ở đã xây dựng nhưng không đúng với Giấy phép xây dựng thì phải có giấy tờ gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở? (04/01/2021 15:40:14)