Thứ ba, ngày 28/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 800-CV/ĐU
Ngày ban hành 02/01/2024
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 798-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (02/01/2024 16:39:27)

Văn bản số 799-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (02/01/2024 16:45:19)


Văn bản số ĐUTTX-TONGHOPXL-KT2023 - Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023 (03/01/2024 16:56:56)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2024 (29/12/2023 16:57:30)

Văn bản số 784-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. (Quy định này thay thế Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX) (07/12/2023 17:15:03)

Văn bản số 781-CV/ĐU - Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ TTXVN năm 2023 (05/12/2023 10:08:52)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2023 (01/12/2023 09:52:24)

Văn bản số 778-CV/ĐU - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 (01/12/2023 10:23:51)

Văn bản số 777-HD/ĐU - Hương dẫn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2023 (29/11/2023 09:27:19)

Văn bản số 775-CV/ĐU - Về việc triệu tập hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (29/11/2023 09:24:24)