Thứ ba, ngày 28/05/2024

Công khai ngân sách

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022


(27/01/2022 16:09:02)

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 2021   Số 173/QĐ-TTX 31/12/2021 QĐ số 173/QĐ-TTX
File  excel số liệu kèm theo