Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Bản tin văn bản Pháp luật

Đáp án và danh sách trúng giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về công chức, viên chức.

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 36 ngày 14/9/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(14/09/2020 11:20:39)

Bấm vào đây:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 35 ngày 07/9/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (07/09/2020 14:22:38)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 34 ngày 31/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (31/08/2020 09:46:56)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 33 ngày 24/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (24/08/2020 10:22:37)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 32 ngày 17/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (17/08/2020 09:31:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 10/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (10/08/2020 09:45:46)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 03/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (03/08/2020 10:23:41)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 27/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (27/07/2020 10:23:43)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 28 ngày 20/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (27/07/2020 10:11:36)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 27 ngày 13/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (13/07/2020 09:26:12)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 26 ngày 06/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (06/07/2020 10:09:38)