Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 496-KH/ĐU
Ngày ban hành 26/02/2024
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 494-KH/ĐU - Về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (26/02/2024 16:47:06)

Văn bản số 495-KH/ĐU - Về việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc (26/02/2024 16:48:19)


Văn bản số 845-CV/ĐU - Về việc triệu tập Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư (23/02/2024 16:20:49)

Văn bản số 846-CV/ĐU - Về việc triển khai Kế hoạch Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Cuộc thi cấp Trung ương) lần thứ Tư, năm 2024 (23/02/2024 16:23:30)

Văn bản số 841-CV/ĐU - Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (22/02/2024 09:40:20)

Văn bản số 842-HD/ĐU - Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (22/02/2024 09:38:39)

Văn bản số 129-CV/UBKT - Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (22/02/2024 14:33:23)

Văn bản số 836-CV/ĐU - Về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024 (19/02/2024 17:12:23)

Văn bản số 837-CV/ĐU - Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2023 (20/02/2024 09:37:13)

Văn bản số 834-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (07/02/2024 11:04:43)