Thứ ba, ngày 28/05/2024

Công khai ngân sách

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


(07/02/2023 15:58:15)

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 2022   Số 148/QĐ-TTX 31/12/2022 QĐ số 148/QĐ-TTX
File  excel số liệu kèm theo