Chủ nhật, ngày 07/03/2021

Sổ tay phóng viên

Cách viết tên các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, đoàn thể


(03/05/2018 15:15:06)

Ngày 26/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN (thay thế Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2013). Để thống nhất trong các văn bản hành chính và thông tin, Nội san Thông tấn xin giới thiệu cùng bạn đọc cách viết tên riêng các đơn vị, cũng như cách viết tên các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý (về Đảng, chính quyền, đoàn thể) trong ngành theo văn bản số 405/TTX-TCCB, ngày 09/11/2017 của TTXVN.

Theo Nội san thông tấn số 4/2018