Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Giải đáp pháp luật

Mức tự bảo đảm chi thường xuyên được xác định như thế nào?


(18/10/2021 15:03:25)

Điều 10 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định công thức xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Mức tự đảm bảo chi thường xuyên = (A:B) x 100%
Trong đó:
- A gồm các khoản thu: kinh phí cung cấp hoạt động dịch vụ sực nghiệp công; kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu từ hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân; thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi theo quy định; nguồn thu khác theo quy định (nếu có).
Đối với nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân chỉ xác định chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước). Đối với nguồn thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi không tính khoản chi nhiệm vụ không thường xuyên.
- B gồm các khoản chi: chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương; chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý; chi thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy định; trích lập các khoản dự phòng; chi trả lãi tiền vay và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Nhưng không bao gồm các khoản chi thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước.
Giá trị A và B được tính trên cơ sở dự toán thu, chi tại năm đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính để trình cấp có thẩm quyền


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đơn vị sự nghiệp công được phân loại mức tự chủ tài chính như thế nào? (18/10/2021 15:01:05)

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được hưởng các mức hỗ trợ nào?  (14/10/2021 14:51:15)

Người lao động thuộc đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? (14/10/2021 14:50:36)

Trường hợp nào thuốc gây nghiện được mang lên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô và các phương tiện vân tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế? (11/10/2021 14:40:53)

Những hoạt động nào liên quan đến ma túy là hợp pháp? (11/10/2021 14:40:25)

Thời hạn cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu? (11/10/2021 14:39:56)

Những trường hợp nào dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? (11/10/2021 14:39:24)

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không? (04/10/2021 15:41:40)

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? (04/10/2021 15:41:14)

Nhóm người nào có “Thẻ Xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh? (04/10/2021 15:40:16)