Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?


(19/04/2021 13:56:54)

Điều 16 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
 - Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân có vi phạm pháp luật nghiêm trọng


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quy định về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử? (19/04/2021 13:53:27)

Thẩm quyền lập danh sách cử tri được quy định như thế nào? (12/04/2021 10:20:21)

Những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử? (12/04/2021 10:19:48)

Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương? (12/04/2021 10:19:12)

Khu vực bỏ phiếu được quy định thế nào? (12/04/2021 10:18:32)

Dự kiến cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? (05/04/2021 14:11:51)

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? (05/04/2021 14:11:25)

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)

Độ tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? (05/04/2021 14:09:32)

Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra? (29/03/2021 10:11:19)