Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Công tác thông tin

Cập nhật thông tin tài chính - ngân hàng cho các nhà báo TTXVN


(02/08/2012 11:12:37)

Bức tranh toàn cảnh về thị trường tài chính - ngân hàng thế giới và Việt Nam; mối quan hệ giữa các thị trường (chứng khoán, bất động sản, ngân hàng...) dưới tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô; những định hướng cơ bản về thông tin lĩnh vực tài chính - ngân hàng giai đoạn hiện nay; một số kinh nghiệm trong cách xử lý thông tin về những vấn đề liên quan đến pháp lý trong lĩnh vực trái phiếu, tài chính...

 ĐÃỠ là nháỪống thÃƠng tin mà cÃắc nhà bÃắo TTXVN ẢỔẳồáỪặc cáỨễp nháỨễt trong buáỪỚi táỨễp huáỨần chuyÃến ẢỔáỪẮ do Trung tÃằm báỪỘi dẳồáỪắng nghiáỪẬp váỪầ thÃƠng táỨần và LiÃến chi háỪỎi nhà bÃắo táỪỚ cháỪẹc vào ngày 26/7 (áỨặnh).

       VáỪỈi cÃắc diáỪẦn giáỨặ là nháỪống chuyÃến gia hàng ẢỔáỨậu áỪỲ ViáỪẬt Nam váỪẮ tài chÃễnh, cháỪẹng khoÃắn (ÃƠng ĐáỪỞ NgáỪỄc QuáỪỠnh, TáỪỚng thẳồ kÃơ HiáỪẬp háỪỎi tháỪỀ trẳồáỪŨng trÃắi phiáỨƯu VN và luáỨễt sẳồ NguyáỪẦn Hoàng Anh, TrẳồáỪỲng tiáỪẶu ban phÃắp lÃơ cáỪậa HiáỪẬp háỪỎi), táỨắi buáỪỚi táỨễp huáỨần, 75 háỪỄc viÃến là PV, BTV cÃắc ẢỔẳắn váỪỀ táỨắi TáỪỚng xÃặ ẢỔÃặ thu nháỨễn ẢỔẳồáỪặc nhiáỪẮu thÃƠng tin máỪỈi máỨỪ, háỪốu Ãễch trong lẢẹnh váỪổc này ẢỔáỪẶ làm táỪỔt hẳắn cÃƠng tÃắc thÃƠng tin kinh táỨƯ.  

Theo Nội san Thông tấn, số 7/2012

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Liên Chi hội Nhà báo: Hướng hoạt động về các Chi hội cơ sở  (29/06/2012 12:10:15)

Về chùm tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí TTXVN: Những ngày ở Mường Nhé (29/05/2012 14:33:30)

Bước nhảy vọt về số lượng tác phẩm dự thi (02/05/2012 16:40:37)

Liên Chi hội Nhà báo TTXVN: Kỷ niệm 62 năm Hội Nhà báo VN và trao Giải báo chí TTXVN 2011 (02/05/2012 16:30:53)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thôn tấn K25 (17/01/2012 14:44:18)

Báo Thể thao & Văn hóa: Phát động cuộc thi Biếm họa báo chí - Cúp Rồng Tre lần III (22/12/2011 11:21:02)

Liên Chi Hội Nhà báo TTXVN: Hướng trọng tâm vào việc hỗ trợ hội viên trong hoạt động nghiệp vụ (22/11/2011 16:13:22)

Thông báo Tuyển chọn tác phẩm tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2011 (đợt 1) và hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2011 (22/11/2011 15:40:03)

Báo Tin Tức "tiếp sức" Chương trình Thương hiệu quốc gia (11/10/2011 11:03:34)

Hoạt động của Liên chi hội Nhà báo nhân Ngày thành lập TTXVN (11/10/2011 11:00:54)