Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Giải đáp pháp luật

Kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết được phân chia như thế nào?


(18/10/2021 15:03:58)

Theo Khoản 4 Điều 25 việc phân chia kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng liên doanh, liên kết, cụ thể như sau:
- Đối với hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới: đơn vị sự nghiệp công thực hiện bổ sung toàn bộ kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết vào nguồn tài chính của đơn vị có hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Đối với hình thức liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới: số tiền thu được từ kết quả phân chia của hoạt động liên doanh, liên kết sau khi chi trả các chi phí lãi vay, chi phí thuê tài sản đem đi góp vốn (nếu có); phần thu nhập được chia còn lại của đơn vị sự nghiệp công được quản lý và sử dụng theo đề án liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Mức tự bảo đảm chi thường xuyên được xác định như thế nào? (18/10/2021 15:03:25)

Đơn vị sự nghiệp công được phân loại mức tự chủ tài chính như thế nào? (18/10/2021 15:01:05)

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được hưởng các mức hỗ trợ nào?  (14/10/2021 14:51:15)

Người lao động thuộc đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? (14/10/2021 14:50:36)

Trường hợp nào thuốc gây nghiện được mang lên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô và các phương tiện vân tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế? (11/10/2021 14:40:53)

Những hoạt động nào liên quan đến ma túy là hợp pháp? (11/10/2021 14:40:25)

Thời hạn cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu? (11/10/2021 14:39:56)

Những trường hợp nào dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? (11/10/2021 14:39:24)

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không? (04/10/2021 15:41:40)

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? (04/10/2021 15:41:14)