Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Giải đáp pháp luật

Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công được xác định như thế nào khi xác định giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết?


(18/10/2021 15:04:28)

Khi xác định giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, thu nhâp của đơn vị sự nghiệp công được xác định trên cơ sở chênh lệch thu chi trước lãi vay, sau thuế cộng khấu hao được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 25 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết được phân chia như thế nào? (18/10/2021 15:03:58)

Mức tự bảo đảm chi thường xuyên được xác định như thế nào? (18/10/2021 15:03:25)

Đơn vị sự nghiệp công được phân loại mức tự chủ tài chính như thế nào? (18/10/2021 15:01:05)

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được hưởng các mức hỗ trợ nào?  (14/10/2021 14:51:15)

Người lao động thuộc đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? (14/10/2021 14:50:36)

Trường hợp nào thuốc gây nghiện được mang lên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô và các phương tiện vân tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế? (11/10/2021 14:40:53)

Những hoạt động nào liên quan đến ma túy là hợp pháp? (11/10/2021 14:40:25)

Thời hạn cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu? (11/10/2021 14:39:56)

Những trường hợp nào dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? (11/10/2021 14:39:24)

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không? (04/10/2021 15:41:40)