Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam: Học và làm theo Bác trở thành công việc mỗi ngày


(08/06/2015 10:56:07)

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 24-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo TTXVN đã xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và cơ quan, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phó giám đốc VNTTX Lê Bá Thuyên (người đeo kính) tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến Người đi thăm các nước XNCH anh em sau giải phóng miền Bắc

  Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ TTXVN nhận thấy: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã góp phần quan trọng vào việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lý luận chính trị của mỗi đảng viên, giúp nâng cao một bước nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đảng ủy TTXVN đã thường xuyên đốc thúc, triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên TTXVN nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ, cơ quan TTXVN không có trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao. Kết quả thực hiện bước đầu đã tạo ra được những chuyển biến thật sự trong hành động. Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy quan tâm sâu sát và lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt.

Chương trình "Học Bác mỗi ngày" đạt giải Nhì giải thưởng sáng tác, quảng bá, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc đợt 1, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các đơn vị đã đi vào nền nếp, gắn trực tiếp với công tác chuyên môn, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên, tùy theo cương vị công tác của mình đã vận dụng thực hiện có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đảng đã bảo đảm yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo.

Công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, chú trọng tuyên truyền các gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những mặt đã làm được như đã nói trên, chúng ta cũng còn những hạn chế, khuyết điểm, như: Việc tổ chức học tập chuyên đề có nơi còn chưa thường xuyên. Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chung chung, chưa gắn với những công việc cụ thể. Những mô hình, điển hình về "học tập" và "làm theo" Bác còn chưa nhiều, việc nhân rộng và tuyên dương các điển hình còn chưa kịp thời và sâu rộng. Trong sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ, đảng viên trẻ còn ít tham gia thảo luận, tranh luận ...

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy TTXVN đã chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở xây dựng được các mục tiêu thật cụ thể, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý phải là tấm gương thực sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc đồng thời luôn sâu sát quần chúng để nắm bắt, hướng dẫn, động viên quần chúng làm tốt chương trình hành động.
 

Thời gian tới, Đảng ủy TTXVN triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, người lao động ở TTXVN được học tập và quán triệt chuyên đề năm 2015.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Nghị quyết về công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế ở đơn vị.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức tại các chi bộ trực thuộc.

- Tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên các sản phẩm thông tin của TTXVN, tăng cường các tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình về những gương người tốt, việc tốt học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Nội san Thông tấn, số 5/2015

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (11/05/2015 10:46:53)

Báo Thể thao &Văn hóa "giữ lửa" tình yêu Hà Nội (31/10/2014 09:54:12)

Gom góp yêu thương... (06/05/2014 10:38:29)

Những nữ phóng viên "ham làm, ham đi" ở Chi nhánh truyền hình B2 (01/04/2014 10:24:05)

Bảo vệ cơ quan: Những đóng góp thầm lặng  (12/02/2014 09:11:28)

Tết, làm việc nhiều hơn  (12/02/2014 09:07:44)

“Nhà đài” vui Tết (11/02/2014 15:50:12)

Học theo Bác, làm theo Bác một cách thiết thực nhất.  (10/02/2014 16:07:44)

Báo điện tử VietnamPlus: "Chuẩn xác - kịp thời" để tăng sức cạnh tranh thông tin (27/12/2013 10:45:46)

Đảng ủy Ban biên tập tin Thế giới: Việc học và làm theo Bác gắn với hiệu quả công việc (02/12/2013 09:48:48)